Demarare proiect „SES 4 YOU”,
contract PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12/309922

Comunicat de presă

Asociaţia Centrul de Inovare şi Dezvoltare Durabilă Nord-Vest, în calitate de Beneficiar, alături de Asociaţia Getica, în calitate de Partener, anunţă demararea proiectului „SES 4 YOU”, contract PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12/309922, proiect cofinanţat de Uniunea Europeană, prin Fondul Social European+, „Programul Incluziune şi Demnitate Socială (PoIDS)”, Prioritate P03. „Protejarea dreptului la demnitate socială”, Obiectiv specific ESO4.1. „Îmbunătăţirea accesului la piaţa muncii şi măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanţei pentru tineret, pentru şomerii de lungă durată şi grupurile defavorizate de pe piaţa muncii şi pentru persoanele inactive, precum şi prin promovarea desfăşurării de activităţi independente şi a economiei sociale (FSE+)”, Apel de proiecte: „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural – Regiuni mai puţin dezvoltate”

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea antreprenoriatului social în rândul persoanelor cu domiciliul în mediul rural care doresc să înfiinţeze întreprinderi sociale în mediul rural, pe parcursul a 30 de luni, prin înfiinţarea a 34 de structuri sustenabile de economie socială în mediul rural din Regiunea Nord-Vest şi Centru, crearea a 136 de locuri de muncă şi integrarea pe piaţa muncii a persoanelor din mediul rural (inclusiv a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile şi minorităţii rroma), şi derularea unor programe de formare profesională pentru 132 de persoane din grupul ţintă al proiectului.

O atenţie deosebită în cadrul proiectului se va acorda diminuării practicilor discriminatorii, de conştientizare a protejării mediului înconjurător şi reducerea amprentei de carbon, prin acţiuni dedicate PRINCIPIILOR ORIZONTALE.

Activităţile proiectului, prin pachetele de servicii integrate, vor crea condiţiile necesare pentru ca grupul ţintă al proiectului să aibă instrumentele necesare şi determinarea pentru a se implica în acţiuni de antreprenoriat social, de ridicare a gradului de bunăstare a comunităţii din care fac parte, astfel încât efectele să fie resimţite pe termen lung.

Formarea profesională a adulţilor are un rol important pe piaţa muncii, iar prin proiect vom furniza curricule moderne, adaptate timpurilor noastre şi diversificate pentru ca grupul ţintă al proiectului să primească servicii de formare profesională continuă formală şi informală aliniate normelor europene şi globale în ceea ce priveşte flexibilitatea pieţei muncii, tendinţele contemporane în alegerea carierei şi meseriile de viitor.

Ca urmare a participării la activităţile proiectului, cele 132 persoane vor dobândi un set de cunoştinţe noi, mai multă încredere în forţele proprii, resurse mentale pentru a iniţia autonom diminuarea factorilor ce conduc la excluziune socială şi sărăcie, iar 34 de persoane din cele 132 vor beneficia de sprijin financiar pentru înfiinţarea afacerilor proprii, ceea ce va genera în rândul comunităţilor, pe lângă locurile de munca create, efectele pozitive generate de puterea exemplului, care acţionează mai pregnant în comunităţile rurale caracterizate prin letargie şi discurs al neîncrederii faţă de oportunităţi şi sprijin venite din afara comunităţii. În plus, comunităţile unde îşi au domiciliul persoanele din grupul ţintă vor beneficia de informaţie educativa asimilată de aceştia pe perioada de implementare a proiectului, în sensul toleranţei, nediscriminării, asigurării egalităţii de gen.

Proiectul „SES 4 YOU”, contract PIDS/83/PIDS_P3/OP4/ESO4.1/PIDS_A12, ID 309922, se derulează pe parcursul a 30 de luni, între iulie 2024-decembrie 2026. Valoarea totală a proiectului este de 4.756.957,03 din care 2.543.413,48 lei sunt fonduri FSE+ şi 2.213.543,55 lei sunt fonduri de la bugetul naţional.

Contact: office@cidd.roses4you@asociatiagetica.ro.

Categorii: SES 4 YOU